Decyzja zatwierdzająca ceny i stawki opłat

Decyzja zatwierdzająca ceny i stawki opłat

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. informuje, że została wydana decyzja zatwierdzająca ceny i stawki opłat abonamentowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. 

Określone w decyzji ceny i stawki opłat abonamentowych wchodzą w życie z
dniem 8 maja 2020r.

Załączniki