Strefa Klienta

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby jakość świadczonych przez nas usług była na możliwie, jak najwyższym poziomie.
Wysokość cen oraz stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
Zakres i ceny usług realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
Elektrofoniczne Biuro Obsługi Klienta.
Aktualne informacje dotyczące świadczonych usług.
w zakresie obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Sprawozdania z badania wody na ujęciach w poszczególnych miejscowościach.

Komunikaty i aktualności

O Spółce

Spółka została utworzona 23 stycznia 2020r. poprzez podpisanie aktu założycielskiego przez Pana Edwina Gortata wójta gminy Wólka.

Utworzenie Spółki jest konsekwencją podjętej Uchwały Nr XX.111.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 18 grudnia 2019 r. Przedsiębiorstwo będzie prowadziło działalność głównie o charakterze użyteczności publicznej.

Spółka będzie realizowała zadania własne Gminy Wólka, w szczególności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, utrzymania gminnych dróg, ulic i placów, utrzymania zieleni gminnej, utrzymania czystości i porządku.

ORGANY SPÓŁKI

Struktura Organizacyjna

Zgromadzenie Wspólników PGK Wólka Sp. z o.o., któremu przewodniczył Wójt Gminy Wólka, powołało Radę Nadzorczą Spółki. W skład Rady Nadzorczej weszły następujące osoby: Mariusz Michoń (Przewodniczący), Krzysztof Kamiński (Wiceprzewodniczący), Grzegorz Kuchno (Sekretarz). Rada Nadzorcza PGK Wólka Sp. z o.o. na stanowisko Prezesa Zarządu powołała Arkadiusz Sulowskiego.

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi w Spółce są działy.

Dział Finansowy
realizuje zadania z zakresu księgowości i rachunkowości, kadr oraz płac.
Biuro Obsługi Klienta
jest komórką organizacyjną, służącą głównie do kontaktów pomiędzy Spółką a jej klientami.
Dział Usług Komunalnych
realizuje zadania z zakresu świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej, w tym bieżącego utrzymania dróg, ulic, placów i chodników gminnych, utrzymania zieleni gminnej, porządku i czystości.
Dział Wodociągów i Kanalizacji
realizuje zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz usług związanych z budową sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

RODZAJE I OPIS ŚWIADCZONYCH USŁUG

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej poprzez realizację zadań własnych Gminy Wólka do których należą:
Utrzymanie Dróg, Ulic I Placów

Utrzymanie Dróg, Ulic I Placów

Utrzymanie Zieleni Gminnej

Utrzymanie Zieleni Gminnej

Utrzymanie Porządku I Czystości

Utrzymanie Porządku I Czystości

Odśnieżanie Dróg Gminnych I Placów

Odśnieżanie Dróg Gminnych I Placów

Eksploatacja Sieci Wodociągowej I Kanalizacyjnej

Eksploatacja Sieci Wodociągowej I Kanalizacyjnej

Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000825861, REGON 385398211, NIP 7133106988, o kapitale zakładowym 2 750 000 zł.

Oferujemy Również

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. oferuje również usługi dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców w zakresie:

Wynajmu koparki

Wynajmu ciągnika 

Usługi koszenia terenów zielonych

Wykonania sieci i przyłączy wodociągowych

Wykonania sieci i przyłączy kanalizacyjnych

Montażu podliczników do odliczania wody bezpowrotnie zużytej

Udrażniania przyłączy kanalizacyjnych