O Firmie

O spółce

Spółka została utworzona 23 stycznia 2020r. poprzez podpisanie aktu założycielskiego przez Pana Edwina Gortata wójta gminy Wólka.

 Utworzenie Spółki jest konsekwencją podjętej Uchwały Nr XX.111.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 18 grudnia 2019 r. Przedsiębiorstwo będzie prowadziło działalność głównie o charakterze użyteczności publicznej.

Spółka będzie realizowała zadania własne Gminy Wólka, w szczególności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, utrzymania gminnych dróg, ulic i placów, utrzymania zieleni gminnej, utrzymania czystości i porządku.

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Wólka. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt – Edwin Gortat, jako organ wykonawczy Gminy Wólka.

Rada Nadzorcza
Organem nadzoru Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza w skład której wchodzą:
Mariusz Michoń – przewodniczący
Krzysztof Kamiński – wiceprzewodniczący
Grzegorz Kuchno – sekretarz

Zarząd
Prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. jest zarządem jednoosobowym. Funkcję Prezesa Zarządu Spółki sprawuje – Arkadiusz Sulowski.

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi w Spółce są działy.

realizuje zadania z zakresu księgowości i rachunkowości, kadr oraz płac.
realizuje zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz usług związanych z budową sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
realizuje zadania z zakresu świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej, w tym bieżącego utrzymania dróg, ulic, placów i chodników gminnych, utrzymania zieleni gminnej, porządku i czystości.
jest komórką organizacyjną, służącą głównie do kontaktów pomiędzy Spółką a jej klientami.

Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000825861, REGON 385398211, NIP 7133106988, o kapitale zakładowym 2 750 000 zł.

Skontaktuj się z nami już dziś.

Skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.