Cennik usług

Cennik usług obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

 

I.

Usługi z zakresu działalności wodno-kanalizacyjnej

 
Lp.Nazwa usługiCena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
1Demontaż/ osuszenie wodomierza/ podlicznika na okres zimowy na zlecenie Odbiorcy. Cena zawiera ponowny montaż wodomierza po zimie, koszty plombowania.148,15160,00
2Plombowanie wodomierza/ podlicznika – usługa związana z zerwaniem plomby na wodomierzu/ podliczniku przez Odbiorcę/ na wniosek Odbiorcy, po wcześniejszym poinformowaniu Przedsiębiorstwa.92,59100,00
3Wymiana wodomierza o średnicy DN15, będącego własnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, na skutek uszkodzenia z winy Odbiorcy – uszkodzenie mechaniczne (np. uderzenie, zerwanie plomby legalizacyjnej), uszkodzenie pod wpływem działania niskich temperatur – cena zawiera koszty wymiany, zaprogramowania oraz plombowania.259,26280,00
4Wymiana wodomierza o średnicy DN20, będącego własnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, na skutek uszkodzenia z winy Odbiorcy – uszkodzenie mechaniczne (np. uderzenie, zerwanie plomby legalizacyjnej), uszkodzenie pod wpływem działania niskich temperatur – cena zawiera koszty wymiany, zaprogramowania oraz plombowania.268,52290,00
5Wymiana wodomierza o średnicy powyżej DN20, będącego własnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, na skutek uszkodzenia z winy Odbiorcy – uszkodzenie mechaniczne (np. uderzenie, zerwanie plomby legalizacyjnej), uszkodzenie pod wpływem działania niskich temperatur – cena zawiera koszty wymiany, zaprogramowania oraz plombowania.według kalkulacji indywidualnej
6Wymiana nakładki – modułu do odczytu zdalnego wodomierza/ podlicznika, będącej własnością PGK Wólka Sp. z o.o., na skutek uszkodzenia z winy Odbiorcy  – uszkodzenie mechaniczne (np. uderzenie), uszkodzenie pod wpływem działania niskich temperatur lub kradzieży/ zagubienia nakładki – cena zawiera koszty wymiany, programowania nakładki, plombowania.277,78300,00
7Montaż podlicznika o średnicy DN15, kompatybilnego z systemem odczytu radiowego PGK Wólka Sp. z o.o., służącego do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej lub ilości

odprowadzonych ścieków przy eksploatacji ujęcia własnego. Cena zawiera usługę montażu, plombowania, zaprogramowania oraz wartość podlicznika. Cena nie zawiera kosztu innych pozostałych materiałów niezbędnych do przeróbki wewnętrznej instalacji wodnej oraz kosztów przeróbki.

259,26280,00
8Montaż podlicznika o średnicy DN20, kompatybilnego z systemem odczytu radiowego PGK Wólka Sp. z o.o., służącego do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej lub ilości odprowadzonych ścieków przy eksploatacji ujęcia własnego. Cena zawiera usługę montażu, plombowania, zaprogramowania oraz wartość podlicznika. Cena nie zawiera kosztu innych pozostałych materiałów niezbędnych do przeróbki wewnętrznej instalacji wodnej oraz kosztów przeróbki.268,52290,00
9Plombowanie podlicznika bez usługi montażu.92,59100,00
10Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączu na wniosek odbiorcy.78,7085,00
11Opłata za nieuzasadnione wezwanie konserwatora w przypadku uszkodzenia instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych Odbiorcy.78,7085,00
12Naprawa, przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej/ kanalizacyjnej, w tym przystosowanie instalacji pod montaż podlicznika – cena za 1 roboczogodzinę 1 konserwatora.

Cena dotyczy pierwszej godziny pracy. Opłata  za każdy następny rozpoczęty kwadrans wynosi 25% ceny godzinowej. Do całkowitej wartości usługi dolicza się zużyte materiały.

* Za usługi świadczone w dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza godzinami 7:30-15:30 stosuje się dodatek w wysokości 50%. Stawka podatku VAT uzależniona jest od miejsca, w którym dana usługa będzie świadczona.  Stawka VAT 8% stosowana jest w przypadku wykonywania usług w lokalizacjach wpiętych do sieci wod-kan zarządzanych przez PGK Wólka Sp. z o.o.

78,7085,00
13Okresowy pobór wody z hydrantu (wskazanego przez PGK Wólka Sp. z o.o.) na cele budowy infrastruktury drogowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej (opłata jednorazowa w okresie maksymalnie do trzech miesięcy).324,07

+ zużyta woda

350,00

+ zużyta woda

14Jednorazowy pobór wody z hydrantu (wskazanego przez PGK Wólka Sp. z o.o.) na cele budowy infrastruktury drogowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej.78,70

+ zużyta woda

85,00

+ zużyta woda

15Samowolny pobór wody z hydrantu.1 000,00

+ zużyta woda

1 080,00

+ zużyta woda

16Ponowne włączenie dostawy wody w związku z zamknięciem przyłącza na skutek zaistnienia poniższych okoliczności:
a. przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
b. Odbiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat,
c. został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.
Opłata pobierana jest po wznowieniu świadczenia usługi dostawy wody na rzecz Odbiorcy.
324,07350,00
17Ponowne uruchomienie odbioru ścieków w związku z zamknięciem przyłącza na skutek zaistnienia poniższych okoliczności:
a. przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
b. Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
c. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
d. został stwierdzone nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych urządzeniach pomiarowych.
Opłata pobierana jest po wznowieniu świadczenia usługi odprowadzania ścieków.
324,07350,00
18Ciśnieniowe czyszczenie/ udrażnianie przyłącza kanalizacyjnego – cena za 1 godzinę świadczenia usługi.

*Cena dotyczy pierwszej godziny świadczenia usługi. Opłata  za każdy następny rozpoczęty kwadrans wynosi 25% ceny godzinowej. Za usługi świadczone w dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza godzinami 7:30-15:30 stosuje się dodatek w wysokości 50%.

324,07350,00
19Sprawdzenie/ekspertyza prawidłowości działania wodomierza głównego na wniosek Odbiorcy. Opłata naliczana w przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza przez pracownika Urzędu Miar nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę zastrzeżeń.555,56600,00
20Wydanie zaświadczenia o wynikach badania wody celem przedstawienia dokumentu służbom weterynaryjnym.Bezpłatnie
 

II.

 

Usługi z zakresu przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej

 
Lp.Nazwa usługiCena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
1Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.Bezpłatnie
2Uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
3Odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
4Wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowych.Indywidualna wycena na podstawie projektu
5Wykonywanie sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
 

III.

 

Roboty ziemne

Lp.Nazwa usługiCena netto

za 1 godz. pracy
[zł]

Cena brutto za 1 godz. pracy
[zł]
1Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką JCB 4CX lub minikoparką CAT 301.60.170,73210,00
2Ręczne roboty ziemne.77,2495,00
Cena dotyczy pierwszej godziny pracy. Opłata  za każdy następny rozpoczęty kwadrans wynosi 25% ceny godzinowej.
Za usługi świadczone w dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza godzinami 7:30-15:30 stosuje się dodatek w wysokości 50%. Istnieje możliwość negocjacji cen przy zleceniu usługi powyżej 50 godz.
 

IV.

 

Usługi odśnieżania, utrzymania zieleni, prace porządkowe

Lp.Nazwa usługiCena netto

za 1 godz. pracy
[zł]

Cena brutto za 1 godz. pracy
[zł]
1Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym New Holland T6.125 lub Kubota B2311.185,19200,00
2Odśnieżanie odśnieżarką spalinową.97,22105,00
3Ręczne odśnieżanie.78,7085,00
4Koszenie ciągnikiem rolniczym New Holland T6.125 lub Kubota B2311 z kosiarką bijakową.185,19200,00
5Koszenie zieleni kosą spalinową/ kosiarką spalinową.97,22105,00
6Koszenie zieleni mini traktorkiem101,85110,00
7Zamiatanie placów, chodników, ulic ciągnikiem rolniczym Kubota B2311 z zamiatarką. Cena nie zawiera wywozu i utylizacji nieczystości.185,19200,00
8Rozdrabnianie gałęzi rębakiem spalinowym RTH-25K Kornik z obsługą 2 pracowników.185,19200,00
9Ręczne prace porządkowe.78,7085,00
Cena dotyczy pierwszej godziny pracy. Opłata  za każdy następny rozpoczęty kwadrans wynosi 25% ceny godzinowej.
Za usługi świadczone w dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza godzinami 7:30-15:30 stosuje się dodatek w wysokości 50%. Istnieje możliwość negocjacji cen przy zleceniu usługi powyżej 50 godz.

 

V.

Usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości ciekłych

Lp.Nazwa usługiCena netto za 1 przyczepę

[zł]

Cena brutto za 1 przyczepę

[zł]

1Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, tj. ścieków bytowo-gospodarczych, przy wykorzystaniu przyczepy asenizacyjnej o pojemności 8 m3.296,30320,00
Cena dotyczy jednego wywozu nieczystości ciekłych przyczepą asenizacyjną. W przypadku wywozu mniejszej ilości ścieków niż 8 m3, opłata będzie naliczana, jak za pełną przyczepę.