Cennik usług

Cennik obowiązuje od dnia 22 lutego 2023 r.

I.Usługi z zakresu działalności wodno-kanalizacyjnej

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto
[zł]

Cena brutto
[zł]

1

Demontaż/ osuszenie wodomierza/ podlicznika na okres zimowy na zlecenie Odbiorcy. Cena zawiera ponowny montaż wodomierza po zimie, koszty plombowania.

148,15

160,00

2

Plombowanie wodomierza/ podlicznika – usługa związana z zerwaniem plomby na wodomierzu/ podliczniku przez Odbiorcę/ na wniosek Odbiorcy, po wcześniejszym poinformowaniu Przedsiębiorstwa.

92,59

100,00

3

Wymiana wodomierza o średnicy DN15, będącego własnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, na skutek uszkodzenia z winy Odbiorcy – uszkodzenie mechaniczne (np. uderzenie, zerwanie plomby legalizacyjnej), uszkodzenie pod wpływem działania niskich temperatur – cena zawiera koszty wymiany, zaprogramowania oraz plombowania.

250,00

270,00

4

Wymiana wodomierza o średnicy DN20, będącego własnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, na skutek uszkodzenia z winy Odbiorcy – uszkodzenie mechaniczne (np. uderzenie, zerwanie plomby legalizacyjnej), uszkodzenie pod wpływem działania niskich temperatur – cena zawiera koszty wymiany, zaprogramowania oraz plombowania.

259,26

280,00

5

Wymiana wodomierza o średnicy powyżej DN20, będącego własnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, na skutek uszkodzenia z winy Odbiorcy – uszkodzenie mechaniczne (np. uderzenie, zerwanie plomby legalizacyjnej), uszkodzenie pod wpływem działania niskich temperatur – cena zawiera koszty wymiany, zaprogramowania oraz plombowania.

według kalkulacji indywidualnej

6

Wymiana nakładki – modułu do odczytu zdalnego wodomierza/ podlicznika, będącej własnością PGK Wólka Sp. z o.o., na skutek uszkodzenia z winy Odbiorcy – uszkodzenie mechaniczne (np. uderzenie), uszkodzenie pod wpływem działania niskich temperatur lub kradzieży/ zagubienia nakładki – cena zawiera koszty wymiany, programowania nakładki, plombowania.

277,78

300,00

7

Montaż podlicznika o średnicy DN15, kompatybilnego z systemem odczytu radiowego PGK Wólka Sp. z o.o., służącego do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej lub ilości

odprowadzonych ścieków przy eksploatacji ujęcia własnego. Cena zawiera usługę montażu, plombowania, zaprogramowania oraz wartość podlicznika. Cena nie zawiera kosztu innych pozostałych materiałów niezbędnych do przeróbki wewnętrznej instalacji wodnej oraz kosztów przeróbki.

250,00

270,00

8

Montaż podlicznika o średnicy DN20, kompatybilnego z systemem odczytu radiowego PGK Wólka Sp. z o.o., służącego do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej lub ilości odprowadzonych ścieków przy eksploatacji ujęcia własnego. Cena zawiera usługę montażu, plombowania, zaprogramowania oraz wartość podlicznika. Cena nie zawiera kosztu innych pozostałych materiałów niezbędnych do przeróbki wewnętrznej instalacji wodnej oraz kosztów przeróbki.

259,26

280,00

9

Plombowanie podlicznika bez usługi montażu.

92,59

100,00

10

Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączu na wniosek odbiorcy.

71,30

77,00

11

Opłata za nieuzasadnione wezwanie konserwatora w przypadku uszkodzenia instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych Odbiorcy.

71,30

77,00

12

Naprawa, przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej/ kanalizacyjnej, w tym przystosowanie instalacji pod montaż podlicznika – cena za 1 roboczogodzinę 1 konserwatora.

Cena dotyczy pierwszej godziny pracy. Opłata  za każdy następny rozpoczęty kwadrans wynosi 25% ceny godzinowej. Do całkowitej wartości usługi dolicza się zużyte materiały.

* Za usługi świadczone w dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza godzinami 7:30-15:30 stosuje się dodatek w wysokości 50%. Stawka podatku VAT uzależniona jest od miejsca, w którym dana usługa będzie świadczona. Stawka VAT 8% stosowana jest w przypadku wykonywania usług w lokalizacjach wpiętych do sieci wod-kan zarządzanych przez PGK Wólka Sp. z o.o.

71,30

77,00

13

Okresowy pobór wody z hydrantu (wskazanego przez PGK Wólka Sp. z o.o.) na cele budowy infrastruktury drogowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej (opłata jednorazowa w okresie maksymalnie do trzech miesięcy).

300,00

+ zużyta woda

324,00

+ zużyta woda

14

Jednorazowy pobór wody z hydrantu (wskazanego przez PGK Wólka Sp. z o.o.) na cele budowy infrastruktury drogowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

71,30

+ zużyta woda

77,00

+ zużyta woda

15

Samowolny pobór wody z hydrantu.

1 000,00

+ zużyta woda

1 080,00

+ zużyta woda

16

Ponowne włączenie dostawy wody w związku z zamknięciem przyłącza na skutek zaistnienia poniższych okoliczności:
a. przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
b. Odbiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat,
c. został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.
Opłata pobierana jest po wznowieniu świadczenia usługi dostawy wody na rzecz Odbiorcy.

300,00

324,00

17

Ponowne uruchomienie odbioru ścieków w związku z zamknięciem przyłącza na skutek zaistnienia poniższych okoliczności:
a. przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
b. Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
c. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
d. został stwierdzone nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych urządzeniach pomiarowych.
Opłata pobierana jest po wznowieniu świadczenia usługi odprowadzania ścieków.

300,00

324,00

18

Ciśnieniowe czyszczenie/ udrażnianie przyłącza kanalizacyjnego – cena za 1 godzinę świadczenia usługi.

*Cena dotyczy pierwszej godziny świadczenia usługi. Opłata za każdy następny rozpoczęty kwadrans wynosi 25% ceny godzinowej. Za usługi świadczone w dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza godzinami 7:30-15:30 stosuje się dodatek w wysokości 50%.

300,00

324,00

19

Sprawdzenie/ekspertyza prawidłowości działania wodomierza głównego na wniosek Odbiorcy. Opłata naliczana w przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza przez pracownika Urzędu Miar nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę zastrzeżeń.

525,00

567,00

20

Wydanie zaświadczenia o wynikach badania wody celem przedstawienia dokumentu służbom weterynaryjnym.

Bezpłatnie

 

II.

 

Usługi z zakresu przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto
[zł]

Cena brutto
[zł]

1

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Bezpłatnie

2

Uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

3

Odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

4

Wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowych.

Indywidualna wycena na podstawie projektu

5

Wykonywanie sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
 

III.

 

Roboty ziemne

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto

za 1 godz. pracy
[zł]

Cena brutto za 1 godz. pracy
[zł]

1

Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką JCB 4CX lub minikoparką CAT 301.60.

162,60

200,00

2

Ręczne roboty ziemne.

71,30

87,70

Cena dotyczy pierwszej godziny pracy. Opłata  za każdy następny rozpoczęty kwadrans wynosi 25% ceny godzinowej.
Za usługi świadczone w dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza godzinami 7:30-15:30 stosuje się dodatek w wysokości 50%. Istnieje możliwość negocjacji cen przy zleceniu usługi powyżej 50 godz.
 

IV.

 

Usługi odśnieżania, utrzymania zieleni, prace porządkowe

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto

za 1 godz. pracy
[zł]

Cena brutto za 1 godz. pracy
[zł]

1

Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym New Holland T6.125 lub Kubota B2311.

175,00

189,00

2

Odśnieżanie odśnieżarką spalinową.

90,74

98,00

3

Ręczne odśnieżanie.

71,30

77,00

4

Koszenie ciągnikiem rolniczym New Holland T6.125 lub Kubota B2311 z kosiarką bijakową.

175,00

189,00

5

Koszenie zieleni kosą spalinową/ kosiarką spalinową.

90,74

98,00

6

Koszenie zieleni mini traktorkiem

97,22

105,00

7

Zamiatanie placów, chodników, ulic ciągnikiem rolniczym Kubota B2311 z zamiatarką. Cena nie zawiera wywozu i utylizacji nieczystości.

175,00

189,00

8

Rozdrabnianie gałęzi rębakiem spalinowym RTH-25K Kornik z obsługą 2 pracowników.

175,00

189,00

9

Ręczne prace porządkowe.

71,30

77,00

Cena dotyczy pierwszej godziny pracy. Opłata  za każdy następny rozpoczęty kwadrans wynosi 25% ceny godzinowej.
Za usługi świadczone w dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza godzinami 7:30-15:30 stosuje się dodatek w wysokości 50%. Istnieje możliwość negocjacji cen przy zleceniu usługi powyżej 50 godz.
V.Usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości ciekłych

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto za 1 przyczepę

[zł]

Cena brutto za 1 przyczepę

[zł]

1

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, tj. ścieków bytowo-gospodarczych, przy wykorzystaniu przyczepy asenizacyjnej o pojemności 8 m3.

296,30

320,00

Cena dotyczy jednego wywozu nieczystości ciekłych przyczepą asenizacyjną. W przypadku wywozu mniejszej ilości ścieków niż 8 m3, opłata będzie naliczana, jak za pełną przyczepę.