RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Robert Gostkowski, adres email: iod@pgkwolka.pl, adres do korespondencji: PGK Wólka Sp. z o.o., Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lubin.
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w celu zawarcia i wykonywania umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu.
 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy:
  1. podmioty prowadzące działalność finansową (banki, instytucje płatnicze),
  2. podmioty prowadzące działalność kurierską, pocztową,
  3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
  4. podmioty przyjmujące i ujawniające informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników,
  5. podmioty świadczący usługi informatyczne (np. prace serwisowe).
 5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji niniejszej umowy (np. w przypadku wystawienia faktury), a także przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane (np. ze względów podatkowych lub archiwalnych).
 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Pana/i szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”). Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 10. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 11. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.