Oferty pracy

Jakubowice Murowane, 08 lipca 2022 r.

L.dz. 744/2022

 

Oferta pracy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku:

 

Robotnik gospodarczy

 

Zakres zadań:

 • utrzymanie terenów zieleni, w tym m.in. koszenie, pielęgnacja krzewów, grabienie liści, podcinka gałęzi,
 • utrzymywanie porządku i czystości,
 • odśnieżanie dróg, chodników i placów,
 • remonty dróg, chodników i placów,
 • remonty infrastruktury gminnej,
 • montaż oznakowania dróg i miejsc publicznych,
 • doręczanie korespondencji do klientów Spółki,
 • praca z wykorzystaniem ciągnika rolniczego, m.in. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, koszenie zieleni, zamiatanie, świadczenie usług asenizacyjnych, transport materiałów,
 • pomoc w pracach konserwacyjnych i budowlanych na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych.

Wymagania:

 • prawo jazdy kategorii B – warunek konieczny (mile widziana kategoria T lub B+E),
 • minimum wykształcenie zawodowe,
 • zaangażowanie w pracy,
 • mile widziany status osoby bezrobotnej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjny system wynagradzania,
 • możliwość szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: bok@pgkwolka.pl lub dostarczenie dokumentu do siedziby PGK Wólka Sp. z o.o. (Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane) wraz z poniższą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV i w pozostałych dokumentach aplikacyjnych w trakcie bieżącego postępowania rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Jakubowice Murowane.”

 

Klauzula informacyjna

dotyczy przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1) (dalej: RODO).

 

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o. o. z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Jakubowice Murowane, tel. 81 478 17 55, 81 478 17 60, bok@pgkwolka.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres do korespondencji: jak w pkt. 1, e-mail: iod@pgkwolka.pl.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa stanowiące podstawę przetwarzania danych osobowych: art. 22 Kodeksu pracy oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369).Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty wskazane w przepisach prawa dotyczących rekrutacji pracowników. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

……………………………………………………………

Data i podpis kandydata

 

Jakubowice Murowane, 25 maja 2022 r.

L.dz. 541/2022

 

Oferta pracy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku:

Robotnik gospodarczy

 

Zakres zadań:

 • utrzymanie terenów zieleni, w tym m.in. koszenie, pielęgnacja krzewów, grabienie liści, podcinka gałęzi,
 • utrzymywanie porządku i czystości,
 • odśnieżanie dróg, chodników i placów,
 • remonty dróg, chodników i placów,
 • remonty infrastruktury gminnej,
 • montaż oznakowania dróg i miejsc publicznych,
 • doręczanie korespondencji do klientów Spółki,
 • praca z wykorzystaniem ciągnika rolniczego, m.in. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, koszenie zieleni, zamiatanie, świadczenie usług asenizacyjnych, transport materiałów,
 • pomoc w pracach konserwacyjnych i budowlanych na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych.

 

Wymagania:

 • prawo jazdy kategorii B – warunek konieczny (mile widziana kategoria T lub B+E),
 • minimum wykształcenie zawodowe,
 • zaangażowanie w pracy,
 • mile widziany status osoby bezrobotnej.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjny system wynagradzania,
 • możliwość szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: bok@pgkwolka.pl lub dostarczenie dokumentu do siedziby PGK Wólka Sp. z o.o. (Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane) do dnia 3 czerwca 2022 r. do godz. 14.00 wraz z poniższą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV i w pozostałych dokumentach aplikacyjnych w trakcie bieżącego postępowania rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Jakubowice Murowane.”

 

Klauzula informacyjna

dotyczy przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1) (dalej: RODO).

 

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o. o. z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Jakubowice Murowane, tel. 81 478 17 55, 81 478 17 60, bok@pgkwolka.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres do korespondencji: jak w pkt. 1, e-mail: iod@pgkwolka.pl.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa stanowiące podstawę przetwarzania danych osobowych: art. 22 Kodeksu pracy oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369).Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty wskazane w przepisach prawa dotyczących rekrutacji pracowników. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

……………………………………………………………

Data i podpis kandydata

Jakubowice Murowane, 26 stycznia 2021 r.

L.dz. 73/2021

Oferta pracy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku:

Robotnik gospodarczy – operator ciągnika rolniczego

Zakres zadań:

 • utrzymanie terenów zieleni, w tym m.in. koszenie, pielęgnacja krzewów, grabienie liści, podcinka gałęzi,

 • utrzymywanie porządku i czystości,

 • odśnieżanie dróg, chodników i placów,

 • remonty dróg, chodników i placów,

 • remonty infrastruktury gminnej,

 • montaż oznakowania dróg i miejsc publicznych,

 • doręczanie korespondencji do klientów Spółki,

 • praca z wykorzystaniem ciągnika rolniczego, m.in. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, koszenie zieleni, zamiatanie, świadczenie usług asenizacyjnych, transport materiałów,

 • pomoc w pracach konserwacyjnych i budowlanych na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych.

Wymagania:

 • prawo jazdy kategorii B – warunek konieczny (mile widziana kategoria T lub B+E),

 • znajomość topografii Gminy Wólka,

 • minimum wykształcenie zawodowe,

 • zaangażowanie w pracy,

 • mile widziany status osoby bezrobotnej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat,

 • atrakcyjny system wynagradzania,

 • możliwość szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: bok@pgkwolka.pl lub dostarczenie dokumentu do siedziby PGK Wólka Sp. z o.o. (Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane) do dnia 9 lutego 2021 r. do godz. 15.30 wraz z poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGK Wólka Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko robotnik gospodarczy – operator ciągnika rolniczego”.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGK Wólka Sp. z o.o. w celu wykorzystania ich w przyszłych w procesach rekrutacyjnych”.

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. (Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pgkwolka.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

PGK Wólka Sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.