Utworzenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.

Utworzenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 stycznia 2020 roku Wójt Gminy Wólka – Pan Edwin Gortat podpisał akt założycielski Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Utworzenie Spółki jest konsekwencją podjętej Uchwały Nr XX.111.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Zgromadzenie Wspólników PGK Wólka Sp. z o.o., któremu przewodniczył Wójt Gminy Wólka, powołało Radę Nadzorczą Spółki. W skład Rady Nadzorczej weszły następujące osoby: Mariusz Michoń (Przewodniczący), Krzysztof Kamiński (Wiceprzewodniczący), Grzegorz Kuchno (Sekretarz). Jednocześnie informujemy, że Rada Nadzorcza PGK Wólka Sp. z o.o. powołała Arkadiusz Sulowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu. 

Nowo powołana Spółka będzie prowadziła działalność głównie o charakterze użyteczności publicznej. Spółka będzie realizowała zadania własne Gminy Wólka, w szczególności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, utrzymania gminnych dróg, ulic i placów, utrzymania zieleni gminnej, utrzymania czystości i porządku. 

Rozpoczęcie działalności operacyjnej PGK Wólka Sp. z o.o. jest planowane w drugim kwartale bieżącego roku.

Czcionka
Kontrast