Dzień wolny od pracy 13.11.2023 r.

Dzień wolny od pracy 13.11.2023 r.

Zarządzenie Nr 6/2023
Prezesa Zarządu

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.

z dnia 11 października 2023 roku

w sprawie: ustalenia dnia 13 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy w PGK Wólka Sp. z o.o.

§ 1

Działając na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465), ustalam dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. dzień 13 listopada 2023 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r. (sobota).

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń PGK Wólka Sp. z o.o. oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Spółki.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki