Zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. przypomina o istniejącym zakazie odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2028) dokładnie określa powyższy zakaz: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

Pomimo iż w/w ustawa wyraźnie zabrania wprowadzania ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej, pod groźbą kar finansowych, pracownicy PGK Wólka Sp. z o.o. kilkukrotnie już stwierdzali takie nieprawidłowości. Zgodnie z zapisem art.28 ustawy karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej staje się przyczyną wzrostu cen odbioru ścieków. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne notują coraz to wyższe koszty związane ze wzrostem zużycia energii elektrycznej związanej z przepompowaniem dodatkowej ilości wód deszczowych oraz dodatkowymi remontami urządzeń w związku ze zwiększeniem i przyspieszeniem stopnia ich zużycia na skutek doprowadzania z wodami opadowymi zanieczyszczeń stałych (głównie piasków). Należy zwrócić uwagę, że nieprawidłowe odprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych, co może być również przyczyną zalewania nieruchomości i lokalnych podtopień.

Mając powyższe na uwadze, PGK Wólka Sp. z o.o. będzie sukcesywnie sprawdzać kanalizację sanitarną  również względem nielegalnego odprowadzania wód deszczowych. Wykorzystywana będzie przy tym m.in. tzw. „zadymiarka kanałowa”, która pozwala sprawdzić, czy wody deszczowe z posesji wpływają do kanalizacji sanitarnej. Wzywamy więc właścicieli posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do niezwłocznego usunięcia istniejących nieprawidłowości. W razie niezastosowania się do wymogów prawnych, dokonywane będą m.in. odcięcia kanalizacji sanitarnej dla posesji do momentu odłączenia kanalizacji deszczowej.

 

Arkadiusz Sulowski

Prezes Zarządu PGK Wólka Sp. z o.o.