Informacja dotycząca zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Informacja dotycząca zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie decyzją LU.RZT.70.296.2021.MW z dnia 20 września 2021 r. ogłoszoną w dniu w dniu 11 października 2021 r. zatwierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie na terenie gminy Wólka i części gminy Lublin na obszarze: ul. Biskupie, ul. Bławatkowa, ul. Dojazdowa, ul. Heleny Dziubińskiej, ul. Tadeusza Grodzickiego, ul. Hajdowska, ul. Jakubowicka, ul. Jarmarczna, ul. Kasprowicza, ul. Kijańska, ul. Teodora Lipeckiego, ul. Łagiewnicka, ul. Łuszczowska, ul. Łysakowska, ul. Naftowa, ul. Pliszczyńska, ul. Torowa, ul. Turystyczna, ul. Wiertnicza, ul. Zabytkowa, ul. Zadębie, ul. Zagrodna, ul. Zawieprzycka na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj.  od 19 października 2021 roku.

Załączniki:

Decyzja LU.RZT.70.296.2021.MW

Załącznik do decyzji, LU.RZT.70.296.2021.MW

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021-2024

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

 

Zatwierdzone taryfy są nieznacznie wyższe od obecnie obowiązujących cen i stawek opłat abonamentowych z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania nowych taryf, wzrost ceny wody wyniesie jedynie 3,75% w przypadku wody pochodzącej z własnych ujęć oraz 4,69% w przypadku wody kupowanej hurtowo. Wzrost miesięcznej opłaty abonamentowej zarówno dla odbiorców otrzymujących faktury elektroniczne, jaki w formie papierowej nie przekroczy 1 % – wzrost o jedynie 0,03 zł netto. Wzrost ceny za odprowadzane ścieki będzie również bardzo niewielki i wyniesie 2,03%, co przekłada się na podwyżkę ceny ścieków o 0,20 zł netto za 1 m3.

Wzrost taryf wynika w głównej mierze z następujących czynników zewnętrznych, na które nie ma wpływu  przedsiębiorstwo:

  • wzrost płacy minimalnej od 2022 r. o 7,5 %,
  • wzrost ceny energii elektrycznej o ponad 60%,
  • wzrost cen hurtowych za odprowadzane ścieki do MPWiK Lublin Sp. z o.o. i PK Pegimek Sp. z o.o. o ponad 10 %,
  • wzrost cen hurtowych wody kupowanej od MPWiK Lublin Sp. z o.o. o ponad 10%,
  • wzrost ceny towarów i usług konsumpcyjnych o ponad 5,5%.

Stale podejmowane przez Spółkę działania optymalizacyjne procesów i kosztów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków spowodowały, że wzrost taryf jest na tak niskim poziomie.

Jednocześnie PGK Wólka w celu podnoszenia jakości świadczonych usług planuje inwestycje/ modernizacje urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Łączna wielkość nakładów na inwestycje w okresie 3 lat wyniesie około 1,8 mln zł netto.

Z poważaniem

Arkadiusz Sulowski

/Prezes Zarządu PGK Wólka Sp. z o.o./

Czcionka
Kontrast