Zarządzenie Nr 3/2021

Zarządzenie Nr 3/2021

Prezesa Zarządu

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.

z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie: ustalenia dnia 4 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy w PGK Wólka Sp. z o.o.

§ 1

Działając na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320), ustalam dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. dzień 4 maja 2021 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r. (sobota).

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń PGK Wólka Sp. z o.o. oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Spółki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czcionka
Kontrast