14 sierpnia dzień wolny od pracy w PGK Wólka Sp. z o.o.

14 sierpnia dzień wolny od pracy w PGK Wólka Sp. z o.o.

Zarządzenie Nr 7/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników PGK Wólka Sp. z o.o.

§ 1

Działając na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320), ustalam dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota).

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń PGK Wólka Sp. z o.o. oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Spółki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki